معرفی سرکنسولگری
اقتصادي و مناقصات در ترکمنستان

 
تاريخ انتشارآخرين مهلت
مناقصات بین المللی ترکمنستان 27/04/139706/06/1397
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط اداره ملی هواپیمایی ترکمن هوا پولاری ترکمنستان 1396/10/261396/11/25
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/281396/12/18
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/261396/12/14
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/211396/12/09
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/201396/12/07
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/221396/12/11
برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گئولوگیا (زمین شناسی ترکمن)1396/10/131396/11/24
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی1396/10/051396/11/12
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/191396/12/04
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/181396/12/02
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان1396/10/061396/11/05
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی1396/10/051396/11/25
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/071396/11/27
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/061396/11/25
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/081396/11/30
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی 1396/10/051396/11/04
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/051396/11/23
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان1396/10/011396/11/30
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان1396/09/291396/10/28
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان 1396/09/291396/10/28
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن نفت1396/09/281396/11/10
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی1396/10/0130 ???
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/241396/11/20
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/2030 ???
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/221396/11/16
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/231396/11/17
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/191396/11/13
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی1396/09/18?? ??? 30
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/10/141396/11/9
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط وزارت ساخت و ساز و معماری ترکمستان 1396/09/141396/10/15
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/161396/11/11
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/8/221396/10/13
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/261396/10/20
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/011396/10/27
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/081396/11/04
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/031396/11/02
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/021396/10/29
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/261396/10/22
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/8/301396/10/25
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/101396/11/06
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/09/091396/11/09
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/8/231396/10/15
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/8/241396/10/18
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
اعلام برگزاری مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/221396/10/13
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/261396/10/20
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/171396/10/04
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/161396/10/01
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/011396/09/27
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/031396/09/24
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/021396/09/22
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی1396/08/011396/08/30
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/08/011396/09/15
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی1396/08/01 1396/08/30
مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/07/281396/09/15
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی1396/07/271396/08/26
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات عمومی کارخانه1396/07/261396/09/10
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، کنترل و اندازه گیری و مصالح ساختمانی1396/07/191396/09/06
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/07/181396/09/03
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، ابزار کنترل و اندازه گیری1396/07/171396/09/01
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/07/121396/08/29
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان 1396/07/101396/08/09
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین مواد جهت بازسازی نقطه دریافت و ذخیره گاز مایع در میدان گازی نایب1396/07/071396/08/26
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری1396/07/041396/08/24
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین مصنوعات فلزی1396/07/031396/08/22
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری، وسایل ارتباطی و مصالح ساختمانی1396/06/311396/08/19
مناقصه بین المللی به منظور ساخت ساختمان مرکز مداوای سوختگی 130 تختی در شهر عشق آباد1396/06/301396/08/01
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات عمومی کارخانه , تجهیزات فناورانه1396/06/301396/08/18
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/06/291396/08/17
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات کنترل و اندازه گیری1396/06/281396/08/16
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات عمومی کارخانه1396/06/241396/08/15
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی1396/06/231396/08/12
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین وسایل حمل و نقل جاده ای، تراکتور، تجهیزات تخصصی، لوازم جانبی و قطعات یدکی (تایر و باتری)1396/06/221396/08/11
مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/06/211396/08/10
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی،فناورانه و تجهیزات عمومی کارخانه1396/06/201396/08/09
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات عمومی کارخانه1396/06/101396/08/03
مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/06/091396/08/02
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین مصنوعات لوله،تراکتور کابل کشی و تجهیزات عمومی کارخانه1396/06/061396/07/27
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات فناورانه ، پروپان، کپسول و اکسیژن و گریس1396/06/021396/07/25
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین لوله و مصنوعات فلز , تجهیزات الکتریکی ( تجهیزات آزمایشگاهی)1396/06/011396/07/27
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری و وسایل ارتباطی1396/05/301396/07/20
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات عمومی کارخانه1396/05/271396/07/18
مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/05/241396/07/13
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری، مصالح ساختمانی1396/05/231396/07/12
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین مصنوعات لوله ،تجهیزات کنترل و اندازه گیری، وسایل ارتباطی و مواد گریس 1396/05/201396/07/11
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات کنترل و اندازه گیری و تجهیزات عمومی کارخانه1396/05/191396/07/10
مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/05/181396/07/07
اعلام مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین لوله و مصنوعات فلز و تجهیزات عمومی کارخانه1396/05/171396/07/06
مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/05/161396/07/03
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تامین ملزومات برای بازسازی محل تحویل گیری و نگهداری گاز مایع در میدان گازی «ناییپ»1396/05/131396/06/31
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه «ماری کاربامید» 1396/05/121396/06/10
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه «خزر» و کارخانه های ید «برکت» و «بالکان آباد»1396/05/111396/06/11
مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/05/111396/06/29
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، کنترل و اندازه گیری و مصنوعات فلزی1396/05/091396/06/27
مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی1396/05/041396/06/23
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، کنترل و اندازه گیری و وسایل ارتباطی1396/05/51396/06/23
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات فنی و فناوری و احداث انبار نگهداری گوگرد گرانول1396/05/041396/06/22
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات کنترل و اندازه گیری و مواد جوشکاری1396/05/031396/06/21
مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/05/021396/06/20
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات عمومی کارخانه برای شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/04/261396/06/09
مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گئولوگیا (زمین شناسی ترکمن)1396/04/261396/05/25
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات عمومی کارخانه1396/04/221396/06/06
مناقصه بین المللی وسایل حمل و نقل جاده ای، تراکتور، تجهیزات تخصصی، لوازم جانبی و قطعات یدکی (تایر و باتری)1396/04/191396/06/20
تمدید مناقصه بین المللی بمنظور ساخت بنای یادبود1396/04/161396/05/15
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات عمومی کارخانه و تجهیزات کنترل و اندازه گیری1396/04/151396/05/30
اعلام مناقصه بمنظور توسعه و ارتقاء سیستم خودکار حسابداری نفتی و فرآورده های نفتی، پردازش و انتقال داده ها (SCADA) و تحویل قطعات یدکی جهت سیستم عامل در شرکت نگهداری و حمل و نقل فراورده های نفتی کنار در مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی1396/04/151396/05/28
مناقصه بین المللی به منظور ارایه خدمات برای ایستگاه های کمپرسوری «دولت آباد -2، 2A ، 3 »، «بختیارلیک» و «گالکینیش» 1396/04/151396/05/11
مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/04/091396/05/25
اعلام تمدید مناقصه بین المللی به منظور طراحی و ساخت «به صورت کلید در دست» مجتمع تولید کلرید پتاسیم در معادن پتاسیم قره بیل، در استان لباب ترکمنستان 1396/04/091396/05/26
مناقصه بین المللی به منظور طراحی و ساخت واحد تولید کنسانتره اوره - فرمالدئید UF1396/04/101396/05/24
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین خرید مواد داروئی در سطح استاندارد بین المللی 1396/04/101396/05/02
مناقصه بین المللی به منظور طراحی و ساخت «به صورت کلید در دست» مجتمع تولید کلرید پتاسیم در معادن پتاسیم قره بیل، در استان لباب ترکمنستان 1396/04/091396/05/26
مناقصه بین المللی به منظور طراحی و ساخت واحد تولید کانسنتره اوره-فرمالدئید UF-85 با ظرفیت تولید 15000 تن در سال در ترکیب کارخانه«ماری کاربامید» ،در استان ماری ترکمنستان1396/04/101396/05/25
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تراکتور مخصوص کابل کشی1396/04/091396/05/25
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تامین وسایل حمل و نقل جاده ای، تراکتور، تجهیزات تخصصی، قطعات و لوازم یدکی 1396/04/101396/05/09
مناقصه بین المللی به منظور طراحی و اجرای کامل طرح ایجاد زیرساخت ها و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری مدیریت تولید در مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی1396/04/071396/05/21
مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/04/071396/05/23
مناقصه بین المللی به منظور ساخت خط تولید سیمان با ظرفیت 300-600 هزار تن در سال در انبار کارخانه سیمان کلیته1396/04/031396/05/02
مناقصه بین المللی به منظور خرید قطعات و لوازم یدکی اصلی و با حداکثر کیفیت ممکن جهت مجتمع نساجی روح آباد1396/04/021396/05/01
اعلام مناقصه سرمایه گذاری بین المللی به منظور طراحی و ساخت به صورت کلید در دست کارخانه تولید سیمان با ظرفیت 1 میلیون تن در سال در حومه کویتن داغ استان لباب1396/04/011396/04/30
مناقصات بین المللی برای خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی (تجهیزات آزمایشگاهی)،تجهیزات عمومی کارخانه و مصنوعات فلز و لوله1396/04/021396/05/20
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری، وسایل ارتباطی1396/04/011396/05/19
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین مسیر دسترسی ریلی تا نقطه بارگزاری کندنسات گازی تاسیسات «توسعه مخزن کاندنسات گازی در قره قوم مرکزی- (زاکلی-دروازه)»1396/03/311396/05/18
مناقصات بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز1396/03/301396/05/17
مناقصه به منظور خرید و تأمین مصنوعات فلز و لوله،تجهیزات الکتریکی و مواد کمکی1396/03/291396/05/16
مناقصه به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری، مصالح ساختمانی و مواد شیمیایی1396/03/261396/05/13
مناقصه به منظور تحویل مواد شیمیایی جهت شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما» 1396/03/251396/04/24
مناقصه به منظور انتخاب سرمایه گذار جهت ساخت به صورت کامل و مدیریت کارخانه خصوصی نخ ریسی پنبه با ظرفیت تولید 6000 تن نخ Ring carded با سرمایه خود در حومه ترکمن باشی1396/03/251396/04/24
مناقصه وزارت صنایع نساجی ترکمنستان به منظور خرید قطعات یدکی با کیفیت عالی و اصل جهت شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما»1396/03/251396/04/24
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات کنترل و اندازه گیری، وسایل ارتباطی1396/03/251396/05/12
مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/03/241396/05/11
مناقصه بین المللی به منظور تحویل مواد شیمیایی و رنگ جهت شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما» مجتمع شلوارلی بنام ترکمن باشی صفرمراد نیازوف1396/03/231396/04/22
مناقصه بین المللی به منظور تامین نیازمندی های کارخانه شیمیایی خزر و نیازمندی کارخانه های ید برکت و بالکان آباد1396/03/191396/04/18
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین مصنوعات فلز و لوله و تجهیزات فنی و فناوری1396/03/231396/05/10
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین مصنوعات فلز1396/03/221396/05/09
مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/03/191396/05/06
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات فنی و فناوری و مواد شیمیایی1396/03/191396/05/02
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، کنترل و اندازه گیری1396/03/181396/05/03
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین مواد جهت بازسازی نقطه دریافت و ذخیره گاز مایع در میدان گازی نایب1396/03/181396/05/05
مناقصه بین المللی به منظور از سر گیری کارهای حفاری و تکمیل ساخت و ساز 3 حلقه چاه نا تمام مورد نیاز جهت تامین گاز ترش پالایشگاه GS-1 و GS-1A در میدان گازی«گالکینیش» 1396/03/171396/04/21
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات الکتریکی، کنترل و اندازه گیری1396/03/171396/05/04
مناقصه بین المللی به منظور طراحی و ساخت کارخانه تولید کربنات سدیم به ظرفیت 35000 تن در سال در شهر ماری (به صورت کلید در دست)1396/03/171396/04/26
مناقصه بین المللی به منظور خرید، کابل تلفن مسی از نوع TPP و لوازم جانبی1396/03/161396/04/15
اعلام مناقصه مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی1396/03/131396/04/13
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه تجن کاربومید1396/03/101396/04/09
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین تجهیزات کنترل و اندازه گیری و مواد اولیه لازم جهت جوشکاری صنعتی1396/03/101396/04/27
مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/03/111396/04/28
مناقصه بین المللی به منظور طراحی و ساخت کارخانه تصفیه آب دریا با ظرفیت 5000 متر مکعب در شبانه روز( به صورت کلید در دست) در حومه سواحل خزر استان بالکان 1396/03/101396/04/23
مناقصات طراحی و ساخت کارخانه تولید مواد عایق حرارتی (محصولات معدنی) در حومه ترکمن باشی استان بالکان( به صورت کلید در دست )1396/03/091396/04/08
مناقصات تجهیزات کارخانه عمومی و فنی و فناوری- محصولات شیمیایی و مواد کمکی1396/03/081396/04/07
مناقصات تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم و قطعات مورد نیاز جهت ساخت پروژه شبکه GPON FTTH 1396/03/061396/04/05
مناقصه تحویل مواد اولیه برای کارخانه جدید تولید شیشه و مصنوعات شیشه ای در ازای منات پول ملی ترکمنستان1396/03/051396/04/04
مناقصات ساخت 2 خط تولیدی خوراک مغذی برای اسبها1396/03/061396/03/18
مناقصات شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین لوله و مصنوعات فلز تجهیزات فنی و فناوری1396/03/031396/04/21
مناقصات تجهیزات عمومی کارخانه شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/02/291396/04/16
مناقصات وسایل حمل و نقل جاده ای، تراکتور، تجهیزات تخصصی، لوازم جانبی و قطعات یدکی (تایر و باتری)1396/02/271396/04/13
مناقصه ساخت بنای یادبود1396/02/271396/03/26
مناقصات کارخانه شیمیایی موسوم س. آ. نیازوف ترکمن آباد1396/02/271396/03/26
مناقصات مصنوعات لوله،تجهیزات عمومی کارخانه،تجهیزات فنی و فناوری و تجهیزات کنترل و اندازه گیری1396/02/251396/04/09
مناقصه وسایل حمل و نقل جاده ای، تراکتور، تجهیزات تخصصی، قطعات و لوازم یدکی1396/02/221369/03/12
مناقصات تعمیر و بازسازی و تعویض لوله های مبدل سیستم سرمایشی کارخانه تجن کاربامید1396/02/251396/03/24
مناقصات وسایل حمل و نقل جاده ای ، تجهیزات تخصصی (تجهیزات آتش نشانی)1396/02/181396/04/07
مناقصات به منظور طراحی و ساخت به صورت کلید به دست کارخانه سیمان با ظرفیت تولید 1 میلیون تن سیمان در سال1396/02/181369/03/17
مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی برای سال 20171396/02/181396/03/27
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ وسایل حمل و نقل جاده ای، تراکتور، تجهیزات تخصصی، لوازم جانبی و قطعات یدکی1396/02/141396/03/24
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید لوله1396/02/151396/04/02
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید لوله و تراکتور1396/02/141396/04/01
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات عمومی کارخانه1396/02/131396/03/31
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات فنی و فناوری،سیلندر پروپان و اکسیژن،گریس و الکترود جوشکاری1396/02/111396/03/30
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ لوله و مصنوعات فلزی و تجهیزات عمومی کارخانه1396/02/111396/03/27
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید لوله و مصنوعات فلزی، تجهیزات الکتریکی و ساخت انبار برای نگهداری گوگرد گرانولی1396/02/081396/03/26
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ وزارت صنعت ترکمنستان، ساخت کارخانه مشترک بازیافت انواع مختلف ضایعات پلاستیکی1396/02/081396/03/15
مجتمع پالایشگاه نفت ترکمن باشی، خرید مواد شیمیایی و کاتالیستها برای سالهای 2017-20181396/02/071396/03/06
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات فنی و فناورانه، تجهیزات الکتریکی کنترل و اندازه گیری، وسایل ارتباطی1396/02/071396/03/25
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ دسترسی راه آهنی تا نقطه بارگیری میعانات گازی تاسیسات توسعه مخزن گازی در قره قوم مرکزی (زاکلی ـ دروازه).1396/02/061396/03/24
مناقصه بین المللی جهت مصنوعات فلزی، لوله، مواد کمکی و تجهیزات عمومی کارخانه1396/02/051396/03/23
مناقصه بین المللی به منظور طراحی و ساخت کارخانه تولید ید، برم و مشتقات آنها و بازسازی جایگاه مواد اولیه کارخانه شیمیایی «خزر» و کارخانه ید «بالکان آباد»، استان بالکان ترکمنستان1396/02/041396/03/03
مناقصه بین المللی برای طراحی و ساخت کارخانه تولید مواد شوینده و پاک کننده مصنوعی با ظرفیت 20000 تن در سال(به صورت کلید در دست)1396/02/011396/02/30
مناقصات بین المللی، شرکت«ترکمن گاز»، خرید 1مصنوعات فلزی، لوله، مواد کمکی و تجهیزات عمومی کارخانه؛ 2ـ طراحی و ساخت و ساز شبکه های «حوضچه ـ تبخیر» کارخانه تولید پلی اتیلن، پلی پروپیلن و اتان در استان بالکان و ترمیم ترک خوردگی تاسیسات کارخانه مذکور.1396/02/051396/03/23
مناقصات بین المللی ترکمنستان، کنسرن دولتی ترکمن شیمی، طراحی و ساخت کارخانه تولید ید، برم و مشتقات آنها و بازسازی جایگاه نگاهداری مواد اولیه کارخانه پتروشیمی«خزر» و کارخانه ید «بالکان آباد»1396/02/041396/03/08
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن شیمی ـ خرید طراحی و ساخت کارخانه تولید مواد شوینده و پاک کننده مصنوعی با ظرفیت 20000 تن در سال(به صورت کلید در دست). 1396/02/011396/03/08
مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن گاز»1396/02/041396/03/22
مناقصه بین المللی جهت خرید تجهیزات الکتریکی، کنترل و اندازه گیری، مصالح ساختمانی1396/02/011396/03/19
مناقصات شرکت دولتی برای تجهیزات کنترل و اندازه گیری، وسایل ارتباطی1396/01/311396/03/18
مناقصات دولتی ترکمنستان به منظور خرید ملزومات مورد نیاز شرکت «ترکمن دمیر اونیملری» (محصولات فلزی ترکمنستان)1396/01/301396/02/29
مناقصه بین المللی به منظور خرید و تأمین لوله و تجهیزات عمومی کارخانه1396/01/301396/03/17
مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی ها1396/01/291396/03/16
مناقصه بین المللی به منظور خریدتجهیزات و ملزومات مورد نیاز جهت عملیاتی کردن فاز اول سرمایه گذاری توسعه میدان نفتی قوتور دپه شمالی در سواحل کم عمق ساحل ترکمنی دریای خزر1396/01/291396/02/28
ارایه خدمات مشاوره و پشتیبانی فنی به پروژه طراحی و ساخت مجتمع تولید کلرید پتاسیم در معادن پتاسیم قره بیل، در استان لباب ترکمنستان (به صورت کلید در دست) 1396/01/261396/04/05
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری و گریس صنعتی1396/01/311396/03/18
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ وزارت صنایع1396/01/301396/02/28
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید لوله و تجهیزات عمومی کارخانه 1396/01/301396/03/17
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید لوله و مصنوعات فلزی، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری 1396/01/291396/03/16
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن نفت ـ خریدتجهیزات و ملزومات: لوله و مصنوعات فلزی، تجهیزات عمومی کارخانه ای، تجهیزات فنی حفاری و فن آوری حفاری1396/01/291396/03/04
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن شیمی ـ خرید و تامین نیازمندیهای کارخانه پتروشیمی خزر، و کارخانه های ید برکت و بالکان آباد - لوله و مصنوعات فلزی تجهیزات عمومی کارخانه و تجهیزات فنی و الکترونیکی1396/01/281396/02/27
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن شیمی ـ خرید و تامین نیازمندیهای کارخانه پتروشیمی خزر، و کارخانه های ید برکت و بالکان آباد - لوله و مصنوعات فلزی تجهیزات عمومی کارخانه و تجهیزات فنی و الکترونیکی1396/01/281396/02/27
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن شیمی ـ خرید و تامین نیازمندیهای کارخانه پتروشیمی خزر، و کارخانه های ید برکت و بالکان آباد - لوله و مصنوعات فلزی تجهیزات عمومی کارخانه و تجهیزات فنی و الکترونیکی1396/01/281396/02/27
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن هوایولاری - فناوریهای مربوط به هواپیما1396/01/281396/02/27
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن شیمی - ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی فنی به پروژه طراحی و ساخت مجتمع تولید کلرید پتاسیم1396/01/261396/04/05
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن شیمی طراحی و ساخت مجتمع تولید کلرید پتاسیم در معادن پتاسیم قره بیل، در استان لباب ترکمنستان،1396/01/261396/04/05
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ مصنوعات فلزی 1396/01/281396/03/15
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ بازسازی محل تحویل گیری و نگهداری گاز مایع در میدان گازی نائب»1396/01/251396/03/12
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ انجام تعمیر کامل موتور توربین گاز مدل «TaurusTM70» 1396/01/251396/03/04
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات عمومی1396/01/221396/03/11
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ شماره مناقصه: T/GAZ-041 ovdn خرید تجهیزات عمومی الکتریکی، کنترل و اندازه گیری1396/01/231396/03/10
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ تجهیزات عمومی کارخانه1396/01/221396/03/09
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید مصنوعات فلزی و تجهیزات الکترونیکی کنترل و اندازه گیری1396/01/211396/03/08
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات الکترونیکی، وسایل ارتباطی 1396/01/181396/03/04
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ لوله، تجهیزات فنی و عمومی کارخانه1396/01/171396/03/03
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن نفت ـ خریدتجهیزات فنی و فن آوری های مربوط به حفاری، مواد شیمیایی و سایر مواد کمکی1396/01/151396/02/26
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات اندازه گیری و تجهیزات و لوازم جوشکاری 1396/01/161396/03/02
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ محصولات فلزی ـ لوله 1396/01/141396/03/01
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن نفت/ تجهیزات عمومی کارخانه ای، تجهیزات فنی و فن آوری و حفاری - محصولات شیمیایی و مواد کمکی1396/01/151396/02/18
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات اندازه گیری و کنترل 1396/01/040396/02/10
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ ساخت ایستگاه تقویت کننده فشار گاز 1396/01/141396/02/20
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات اندازه گیری و عمومی کارخانه1396/01/141396/02/29
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید محصولات فلزی و تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات عمومی کارخانه1396/01/111396/02/26
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید محصولات فلزی و تجهیزات الکترونیکی1396/01/101396/02/25
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات عمومی کارخانه1396/01/091396/02/22
مناقصه بین المللی ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات عمومی کارخانه - تراکتور- قطعات یدکی1396/01/081396/02/21
مناقصه بین المللی ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات عمومی کارخانه - کریش1396/01/071396/02/20
مناقصه خرید تجهیزات، وسایل و مصالح لازم برای ساخت بنای یادبود ـ وزارت حمل ونقل ریلی ترکمنستان 1395/12/281396/02/05
مناقصه خرید وسایل و تجهیزات تولید نان با ظرفیت 10 هزار تن و محصولات رشته ای با ظرفیت1500 تن در سال 1395/12/271396/01/29
اعلام مناقصه به منظور خرید و تأمین نیازمندی های ترکمن گاز 1396/01/041396/02/10
طراحی و ساخت و نصب کنتورهای اندازه گیری حجم گاز مصرفی واحد تولید گاز مایع یلانلی ترکمن گاز 1396/01/031396/01/31
مناقصه به منظور خرید و تأمین نیازمندی های کارخانه «تجن کاربامید»، 1396/12/041396/01/14
احداث پایانه مسافری با ظرفیت پذیرش یکصد مسافر در ساعت 1396/01/031396/02/03
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید محصولات فلزی و تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات کنترل و اندازه گیری1395/12/271396/01/08
اعلام مناقصه بین المللی شرکت دولتی «ترکمن شیمی»1395/12/271396/01/27
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ احداث راه آهن دسترسی برای بارگیری میعانات گازی 1396/12/111396/01/30
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ لوله و ملزومات فلزی1396/12/091396/01/28
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن گاز ـ خرید تجهیزات اندازهگیری و کنترل1395/12/061396/01/25
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن نفت ـ خدمات زئوفیزیک1395/12/061396/01/15
مناقصات بین المللی ترکمنستان ـ ترکمن نفت 1395/12/041396/01/14
مناقصات بین المللی ترکمنستان1395/11/281396/01/22
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | رمضان | گالری تصاویر