1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - پیش شماره های جدید آذربایجان غربی
گالری
access deny
پیوند ها

جدول پیش شماره های جدید استان آذربایجان غربی جهت اطلاع هموطنان مقیم در ترکمنستان :

توضیح

پیش شماره جدید

کد بین شهرک جدید

پیش شماره قبلی

کد بین شهری قبلی

نام شهر

 

در شهر ارومیه فقط رقم 3 به اول شماره اضافه شده است

XX32

XX33

044

2

3

4

0441

ارومیه

ارومیه

در شهر سلماس فقط رقم 3 به اول شماره اضافه شده است

XX35

044

5

0443

سلماس

ارومیه

در شهر نقده 62 ===> 356

6

0443

نقده ، محمد یار

در شهر ماکو و بازرگان 3 ===> 34

در شهر چالدران 362 ===> 3426

در شهر شوط  422 ===> 3427

در شهر پلدشت 462 ===> 3428

Xx 34

044

4/3

0462

ماکو ، بازرگان ، چالدران، شوط، پلدشت

خوی

در شهر خوی و قره ضیاالدین   2===>36

Xx36

044

3/2

0461

خوی ، قره ضیاءالدین

در شهر مهاباد فقط رقم 4 به اول شماره اضافه شده است

Xx42

044

2

0442

مهاباد

مهاباد

در شهر سردشت   32===> 442

Xx44

044

3

0444

سردشت

در شهر پیرانشهر فقط رقم 4 به اول شماره اضافه شده است

در شهر آشنویه  56 ===>  446

5/4

0444

آشنویه ، پیرانشهر

در شهر میاندوآب  2 ===> 45

Xx45

044

2

0481

میاندو آب

میاندوآب

در شهر تکاب  52 ===> 455

5

0482

تکاب

در شهر بوکان فقط رقم 4 به اول شماره اضافه شده است

Xx46

044

6

0482

بوکان

در شهر شاهین دژ  42 ===> 463

4

0482

شاهین دژ

 

طرح هم کد سازی اساسی 8 رقمی استان آذربایجان غربی با کد استانی 044 ( فقط شهر ها بدون روستا ها درج گردیده است)

 

ضمناً کلیه شماره هایی که قبلاً با 29 یا 39 شروع می شدند با 319 شروع می شوند ( مثلاً  3913321 به 31913321 ) تغییر یافته است
نظرات